Posts

Avadhoot Ambe.....

आदिमाते तुझा श्वास माझ्या देही फिरतो आहे...मी तुजवरी प्रेम करीतो आणि तू ही मजवरती.

आदिमाते तुझा श्वास.......

आदिमाते तुझा श्वास माझ्या देही फिरतो आहे.....

Shree Shwasam

पूजितो महिषासुरमर्दिनीला

श्रीश्वासम उत्सव

श्रीश्वासम् , चला अनुभवूया _1 day to go

Shreeshwasam,

ShreeSwasam

Shree Swasam

श्रीश्वासम

श्रीश्वासम् : -आदिमातेचा श्वास - 2 days to go . . . .

श्रीश्वासम् FB Cover page

श्रीश्वासम

श्रीश्वासम् : (वाचण्याची खात्री) :- 3 days to go . . . .

श्रीश्वासम् : - मोकळा श्वास : - 4 days to go . . . .

श्रीश्वासम् : The Healing Code of Universe : - 5 days to go . . . .

Shrishwasam

Shreeswasam_only 5 days to go...