Posts

।। नाथसंविध ।। (Pencil art)

Being Ambadnya --- is thanking Suchit Mama for ultimate gift . Jap रामा रामा आत्मारामा त्रिविक्रमा सद्गुरूसमर्था

Mobile Art (using app infinite design and pixel lab) - jap रामा रामा आत्मारामा त्रिविक्रमा सद्गुरूसमर्था ...

Trivikram - My Father

Aniruddha Majha - Icon

Bapu (Sketch by : Dhanashriveera Shirvatkar)

अंबज्ञ

नाथसंविध....नाथसंविध.......नाथसंविध

Aniruddha Bapu

DAD

त्रिविक्रम : हाच माझ्या जीवनाचा एकमेव आणि संपूर्ण आधार आहे